Qui som?

Som una coordinadora no mixta que aplega nombrosos col·lectius de Mallorca. Agrupam dones individuals i entitats i col·lectius específicament feministes. Això vol dir que no en formen part aquells col·lectius que, tot i tenir la lluita feminista com un dels seus eixos, no s’hi dediquen de manera exclusiva. 

Actualment, aquesta plataforma que té com a objectiu funcionar d’espai per a la creació d’un front comú. Compta amb una xarxa de trenta col·lectius distribuïts per tota la geografia mallorquina. Com a coordinadora, pretenem aglutinar accions i fer de pont entre les diverses accions que s’han articulat en els darrers anys en el nostre territori, així com facilitar la incorporació de qualsevol dona que es vulgui sumar a la lluita organitzada.

L’MFM posa molta atenció i cura a l’hora de marcar distància amb la política institucional. Entenem que la independència respecte del poder polític de torn és imprescindible per fer la feina que hem vengut a fer. El nostre lloc és el carrer i hem de tenir capacitat de criticar i fiscalitzar el poder si així ho decidim entre totes. Tampoc volem ser instrumentalitzades ni que emprin la lluita feminista com un pin amb què poder treure cap tipus de rèdit polític. 

A banda de dur a terme aquesta funció de plataforma, també funcionam com a col·lectiu a l’hora de difondre a través de xarxes, comunicats i accions el missatge feminista. 

Quan naixem?

El projecte comença a gestar-se just després de la primera vaga feminista que tengué lloc a tot l’estat l’any 2018. Aquella marea de dones que inundaren els carrers va ser l’impuls necessari perquè diverses entitats encetassin els primers contactes. Durant el juliol del mateix any, el projecte comença a quallar, tot i que la presentació pública de l’MFM no tendrà lloc fins al mes de novembre del mateix any

Quins són els nostres objectius?

Per una banda, canalitzar, potenciar i visibilitzar la lluita feminista de l’illa, actuant com a nexe d’unió i espai de trobada de tots els col·lectius adherits. Sabem que juntes som més fortes. Estar connectades i coordinades és fonamental per organitzar-nos en un front comú i poder resistir juntes els embats del masclisme sistèmic que patim les dones. 

Per altra banda, denunciar i fer front al sistema patriarcal, a les desigualtats, opressions i violències masclistes que atempten contra els drets fonamentals, la vida, la dignitat, la integritat i la llibertat de totes les dones. Des d’un punt de vista més pràctic i concret, aspiram a tenir incidència política: quan assenyalam i denunciam situacions de desigualtat, estam exigint a les diferents administracions que adoptin les mesures necessàries per revertir aquestes situacions d’injustícia i desigualtat social.

Organització interna i governança

Estam dividides en vuit comissions permanents principals: Coordinació, Comunicació, Acollida, Sororitat, Formació, Tresoreria, Portaveus i Correcció. Puntualment, cream comissions temporals per fer front a qüestions concretes i a dates assenyalades per al moviment feminista (com per exemple, la Comissió 8M o la Comissió 25N). 

La presa de decisions es fa de forma assembleària i per consens. Això vol dir que arribam conjuntament a la decisió més satisfactòria. A diferència de la unanimitat, la decisió per consens no ha de ser acordada per la totalitat de membres però sí per una important majoria de dones. En casos molt puntuals en què no sigui possible l’acord per consens i urgeixi tenir un posicionament o desencallar una situació determinada, la presa de decisions es farà per votació. 

Les assemblees són, en coherència amb la naturalesa del projecte, obertes a qualsevol dona i tenen una periodicitat variable en funció de les necessitats. Tenen lloc arreu de l’illa, perquè procuram fer una feina tan descentralitzada entorn Palma com ens és possible. La idea és arribar arreu de la geografia mallorquina i fer feina de prop amb els col·lectius que hi ha a Part Forana. 

A cada assemblea es tria una companya perquè faci funcions de moderadora, una altra perquè agafi els torns de paraula i una darrera perquè prengui acta. La rotació d’aquests rols és fonamental perquè totes les dones incorporades al Moviment puguin dur a terme distintes funcions i no caiguem en enquilosaments de cap tipus. L’acta s’envia per correu pocs dies després de l’assemblea, amb la possibilitat de poder fer-hi esmenes contestant el mateix correu. A l’assemblea següent, i si no hi ha novetats, es procedeix a aprovar l’acta de la trobada anterior.

Els canals de comunicació interna que utilitzam són Telegram (tenim un grup General i un grup per a cada comissió). També empram el correu electrònic per difondre actes, convocatòries i qualsevol informació clau que sigui necessària compartir amb les membres de la coordinadora. 

La nostra llengua vehicular és el català. Entenem que el compromís amb la nostra llengua és imprescindible en aquest projecte, per coherència política amb el que reivindicam, per sensibilitat amb la situació de minorització lingüística que pateix el català i des de la consciència que només fent ús del català amb tota la normalitat de què siguem capaces farem que la substitució lingüística a la qual pareixem abocades sense remei, freni ni que sigui un poc. 

Per això, tot el contingut que elabora l’MFM és en català, com també ho solen ser les intervencions de les portaveus. És cert, però, que en ocasions la manca de voluntàries per assumir les tasques de portaveu ha fet que l’assemblea trobàs necessari incorporar companyes castellanoparlants per tal de cobrir aquesta necessitat inajornable. Ara bé, que la llengua vehicular sigui el català no va, en absolut, en detriment de la lliure elecció de llengua a l’hora de comunicar-nos entre nosaltres. Òbviament, cada companya s’expressa amb la llengua amb què se sent més còmoda. Si durant una assemblea alguna companya té dificultats de comprensió del català, una altra companya li fa acompanyament explicant-li tot allò que no entén.

Quines funcions té cada comissió?

 • Coordinació.
  Garanteix la coordinació entre les dones i col·lectius de l’MFM i vetlla per la coherència interna. S’encarrega de calendaritzar i dinamitzar les assemblees i dissenyar-ne l’ordre del dia. La responsable del correu electrònic pertany a aquesta comissió.
 • Comunicació.
  Gestiona les xarxes socials, creen continguts propis i és pont de contacte amb els mitjans de comunicació. 
 • Acollida.
  Acompanya l’arribada de noves integrants. Té correu propi acollidamfm@gmail.com
 • Sororitat.
  Facilita les bones relacions del grup, genera espais informals de trobada (quedades per fer canyes, anar al cinema, etc.)
 • Formació.
  Estimulen el debat i l’intercanvi d’idees sobre temes feministes creant espais d’aprenentatge com debats, taules rodones, conferències, etc.
 • Portaveus.
  Atenen els mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa escrita…). Es tracta d’un càrrec rotatori amb periodicitat anual. El català és un requisit per ocupar aquest lloc (almenys la majoria de portaveus han de poder-lo, encara que sigui de manera limitada). Aquesta comissió inclou un mínim de tres portaveus alhora, perquè no tot recaigui sobre la mateixa persona i es puguin cobrir mútuament si alguna no té disponibilitat.
 • Correcció.
  Tots els documents que genera l’MFM i es fan públics han de passar per aquesta comissió encarregada de garantir que no hi hagi errades ortogràfiques ni de forma en els textos que publicam.

Quines accions duim a terme?

Organitzam les dues dates anuals més importants del calendari feminista (8M i 25N). També ens responsabilitzam de convocar concentracions de rebuig a la violència masclista sempre que es cometen feminicidis a la nostra comunitat autònoma. 

Així mateix, tractam d’organitzar xerrades, conferències, performances, cursos, tallers… Mereix menció especial l’activitat constant de la comissió de Comunicació a través de les xarxes socials, la seva tasca és permanent i fonamental donat el pes que tenen les eines digitals en la nostra societat. Des de la comissió de Comunicació, en definitiva, elaboren i publiquen bona part del discurs polític de l’MFM.